PSWC ZJAZD NR3

Tematyka: Instrukcja while, stałe nazwane

Teoria:
1) Stałe Literałowe i Stałe nazwane
2) Instrukcha while

Kod z nowymi Elementami:
1) Stałe
2) While

Zadania:

1) Zaktualizuj swój kalkulator o pętlę while oraz opcję przeliczania stopni na radiany. Użyj Stałej literałowej PI jako elementu programu, pętla while ma za zadanie:
a) umożliwić wielokrotny wybór obliczeń i dopiero po wybraniu opcji zakończ kończy program
b) program miał sprawdzać poprawność wpisanych danych, jeśli użytkownik poda błędną daną (błędny wybór opcji lub podany argument nie będzie liczbą do obliczeń) to program poprosi o ponowne jej wprowadzenie.

2) Napisz program wypisujący w jednej linii wszystkie małe litery alfabetu, a w nowej linii wielkie litery alfabetu (do wypisania użyj pętli while).
3) Napisz program, który dla N liczb rzeczywistych podanych od użytkownika (liczbę N, także podaje użytkownik) sprawdzi, jaka z nich jest największa.
4) Napisz program, który dla N liczb rzeczywistych podanych od użytkownika (liczbę N, także podaje użytkownik) sprawdzi, jaka z nich jest najmniejsza.
5) Napisz program, który dla N liczb całkowitych podanych od użytkownika (liczbę N, także podaje użytkownik) zliczy ile liczb podano dodatnich, ile ujemnych a ile było wprowadzonych zer.
6) Napisz program zwracający średnią z N liczb rzeczywistych podanych przez użytkownika (liczba N podane przez użytkownika). Przykład wywołania:
Podano N=5;
podano 0 0.5 1 1.5 2
wypisze: 1
7) Napisz program zwracający N elementów ciągu Fibonacciego (N podane przez użytkownika). Przykład wywołania:
Podano N = 5
Wypisze: 0,1,1,2,3,5

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85g_Fibonacciego