PSwC Zjazd nr1

Spotkanie nr 1:
Utrwalenie wiadomości ze Środowiska Programisty:
- wejscie / wyjście
- zmienne
- if else

Teoria
0) https://pl.wikibooks.org/wiki/C/printf
1) http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Podstawowe_procedury_wej%C5%9Bcia_i_wyj%C5%9Bcia
2) http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Zmienne
3) http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/scanf/?kw=scanf
4) https://docs.microsoft.com/pl-pl/cpp/c-runtime-library/reference/scanf-s-scanf-s-l-wscanf-s-wscanf-s-l?view=msvc-160
5) http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/?kw=printf
6) http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-1/Obsluga-strumienia-wyjsciowego/9
7) https://pl.wikibooks.org/wiki/C/printf
8) https://pl.wikibooks.org/wiki/C/putchar
9) https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII
10) if na kursie
11) if na wiki
12) math.h
13) getchar
14) Zmienne cd
15) zakres zmiennych, widoczność zmiennych modyfikacja wartości zmiennych (wraz z post i pre inkrementacją)
16) operatory logiczne- zaprzeczaniu (!), alternatywie (||) oraz koniunkcji (&&) w wyrażeniach warunkowych.

Kod z nowymi elementami:
1)Hello UKSW
2)Mozliwosci Printf
3) zmienne
4) scanf
5) scanf_s
6) putchar
7) IF
8) Math
9) pre i post inkrementacja, alternatywa i koniunkcja
10) getchar
11) widoczność zmiennych
12) modyfikacja zmiennych

Zadania:
1) Napisz program sprawdzający czy z podanych 3 boków przez użytkownika można zbudować trójkąt.
2) Napisz program który sprawdzi, która z podanych trzech liczb przez użytkownika jest największa.
3) Napisz program kalkulator. Który umożliwi realizację operacji:
- dodawania
- odejmowania
- mnożenia
- dzielenia
- potęgowania (wybierz zakres możliwych danych dla wykładnika i podstawy)
- pierwiastkowania
Program powinien weryfikować poprawność danych pod kątem logicznym(np. przy dzieleniu podano 0) Program powinien na początku wyświetlić menu pozwalające na wybór operacji, następnie pozwoli na podanie danych (1 liczbę w przypadku pierwiastkowania oraz 2 liczby w przypadku pozostałych danych)
4) Napisz program szyfrujący kodem cezara. Uzytkownik poda 4 litery oraz kod przesunięcia np. poda znaki np CDZA oraz kod +1 a program po przekształceniu wypisze DEAB.
5) Napisz program zwracający część ułamkową podanej liczby. Np. dla 3,1419 zwróci 0,1419