PWJ LAB7

Tematyka:
- kontenery
- enum
- for each
- swing


Teoria:
- for each
- Enum
- Kontenery
- swing

Przyklady:
ENUM
ENUM inny przyklad
kontenery
masa na planetach

Zadanie:
1)Napisz program, konwertujący temperaturę w różnych skalach. Użytkownik może podać temperaturę w:
Kelwinach, Farenhaitach, Newtonach lub w stopniach Celsjusza. Parametrem wejściowym będzie więc liczba typu double oraz typ skali w jakiej podał temperaturę. Zapisz do kontenera wartości dla tej temperatury oraz wyniki z 8 najbliższych zakresów podanych przez użytkownika, zwiększając lub zmniejszając wartość temperatury o 10 stopnie celsjusza. Np. Jeśli użytkownik poda 0 stopni celsjusza, to należy obliczyć temperatury dla wartości Celsjusza -40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40. Jeśli użytkownik poda 13,15 stopni kelwina to program przeliczy wartości dla Celsjusza: -270,-260,-250,-240,-230,-220,-210,-200,-190 – stanie się tak dlatego, ponieważ 0 stopni Kewlina czyli -273.15 stopni Celsjusza jest zerem absolutnym. W wynikach proszę nie umieszczać wyników poniżej zera absolutnego. Elementem kontenera powinien być obiekt (klasa lub enum) przechowująca wartości pojedynczej temperatury dla każdej skali. Obiekt powinien posiadać własne metody pozwalające na wypisanie wartości temperatur dla typu String.
Program wypiszę na ekranie temperaturę w w każdej skali z uwzglednieniem 8 najbliższych zakresów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kelwin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Fahrenheita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Newtona

2. Napisz kalkulator w GUI przy użyciu SWING, który zaimplementuje podobne funkcjonalności takie jak w kalkulatorze w Systemie Windows 7 tj belkę górną z 2 opcjami (autor oraz pomoc). Po wyborze Autor oraz pomoc powinien pojawić się nowe okno, w którym będzie stosowna informacja (jak korzystać z kalkulatora pod guzikiem pomoc oraz nazwa autora pod guzikiem autor). Pozostałe guziki powinny realizować odpowiednie funkcje tj. wprowadzać liczby lub operacje oraz odpowiednie instrukcje zapamiętywania liczb (M+, M- itp).
opis:

Przykładowe GUI:

calc